İHTİSAS MAKİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İHTİSAS Makina End. Ürünler Üret. Paz.Tic.ve San. Tic. Ltd. Şti. (“İhtisas”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz.   İhtisas olarak,

  • Kimlik bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi),
  • İletişim bilgileri (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi), lokasyon bilgileri (bulunduğu yerin konum bilgileri),
  • Müşteri işlem bilgileri (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi),
  • İşlem güvenliği bilgileri, (pazarlama bilgileri IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
  • Çerez Bilgileri (Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Güvenlik kamera kayıtları gibi)

şeklindeki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir. Banka bilgisi, Banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve cvv kodu gibi kredi kartı bilgileriniz ödeme sırasında işlenmekte ise de bu verileri saklamamaktayız. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde  İhtisas tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.
•    İhtisas tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, İhtisas birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi temini sağlanması amacıyla,
•    Site ve/veya mobil uygulama veya mağaza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,
•    İhtisas internet sitesi ve/veya mobil uygulama içinde özel hesap oluşturulması için (örn. İsim-soyisim, e-posta adresi),

•    Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi)
•    Satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres)
•    Sorulara cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)
•    Sitenin ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek için.

B) İhtisas Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz; İhtisas ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve İhtisas’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize  hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler gibi 3. Firmalar ile paylaşılmaktadır. Kimlik, iletişim bilgileriniz yurtiçinde bulunmakta olup; yurt dışına aktarılmamaktadır.
Ancak; verileriniz her halükarda İhtisas tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

C) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; İhtisas tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, İhtisas ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz İhtisas tarafından [_Kanunlarda açıkça öngörülmesi., Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sahibinin açık rızası] hukuki sebeplerinden bir veya birkaçı ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebep/lerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D) Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizi korumak için İhtisas, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler İhtisas bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda belirtilen İhtisas Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecektir.

E) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde İhtisas’ a iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İhtisas tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak
•   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•   KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://corporate.lcwaikiki.com/Kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresindeki formu doldurarak, “NOSAB MEŞE CAD.N:16 NİLÜFER/BURSA” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.
İhtisas işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. İhtisas ın yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.